บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายภูวดล ผัดธิ
2. นายปฏิภาณ ผาปิจวงศ์
3. นายณัฐกิตติ์ ปินธุ
4. นายกิตติพงศ์ มีจ้อย
5. นายฤชา ทะโล
6. นายศิวกร สิ่งของ