บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. น.ส.ขวัญหทัย มูลมี
2. น.ส.ณัฐริกา สวัสดี
3. น.ส.ณัฐชยา เหล็กแปลง
4. น.ส.นิชา ยศใจ
5. น.ส.วรัญญา ละครวงศ์
6. น.ส.ศศิกานต์ แสนเขื่อน
7. น.ส.สนันธชา อยู่ยอด
8. น.ส.นันธิชา รัตนะ
9. น.ส.พิมเกสร ไชยราช
10. น.ส.สุทธิดา รักนา
11. น.ส.เขมมิกา รัตนะ