บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ช.ศาสตพล เมิ้นท์
2. ด.ช.อัศวเทพ หมอกเหมย
3. นายกิตติกร อยู่ดี
4. นายจิวภาส ดวงดี
5. นายปริญญา นันตาวงค์
6. นายพัชรพล นำแปง
7. นายวิชญ์ธัชพงศ์ธนภัทร สุกใส
8. นายวุฒิชัย อินฟู
9. นายเจษฎาภรณ์ อุตุภรณ์
10. นายพัสกร คำปัน