บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ญ.พรรพษา โมลี
2. ด.ญ.ศศิประภา คูหา
3. ด.ญ.อัจฉราทิพย์ จอมป้อ
4. ด.ญ.ชีรยา ติยะบุตร
5. ด.ญ.สิริยากร คนห้วย
6. ด.ญ.มนัชญา ชัยชนะ
7. ด.ญ.โยธิตา จุใจ
8. ด.ญ.วิชญาดา ทะรินทร์
9. ด.ญ.ธัญพร บัวดี