บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีชมพู

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายธนพัฒน์ ผัดเรือน ม.5/9
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายปิยังกูร มุ่งการ ม.5/9
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายธีรวิทย์ วังษา ม.5/9
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายภานุพงษ์ ดวงจินดา ม.4/4
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายธนกฤต รู้ทำนอง ม.4/4
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายนัฐพล รู้ทำนอง ม.4/4
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายภัททราวุธ โปธา ม.4/4
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายปฏิพัฒน์ นาเมืองรักษ์ ม.4/4
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายกีรพัฒน์ ศรีภา ม.4/4
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายวราวุฒิ ขัติยะ ม.5/9
พิมพ์ 0 ครั้ง