บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายกฤชกร เกตนิ่ม
2. นายกิตติพัฒน์ สุขคำ
3. นายนครินทร์ ใจซื่อ
4. นายนฤบดี เทศสิงห์
5. นายปารเมศ ปันนิตมัย
6. นายภัคพล กันวุฒิ
7. นายภูบดินทร์ พูลพิพิศ
8. นายวรกร วงเวียน