บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. น.ส.ดารณี การรักษา
2. น.ส.ดาราวดี สดศรี
3. น.ส.ธนาภรณ์ พิทักษ์วรกิจ
4. น.ส.พสุดา โคตรมุงคุล
5. น.ส.พิมเกสร ไชยราช
6. น.ส.สนันธชา อยู่ยอด
7. น.ส.สัจจพร ประชันกิจพัฒนา
8. น.ส.อทิติยา ตาหล้า
9. น.ส.อรวี เมืองเลิศ
10. น.ส.ณัฐชยา เหล็กแปลง