บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ญ.จุทามณี สาระทะ
2. ด.ญ.ธันยพร ทาโน
3. ด.ญ.ณิชารีย์ มลิวัลย์
4. ด.ญ.นราวดี ปินใจ
5. ด.ญ.ฐิติวรรณ จันคำเรือง
6. ด.ญ.ชลธิชา หมื่นอินทร์
7. ด.ญ.ภคพร ปันค่า
8. ด.ญ.ชลลดา อันประเสริฐ
9. ด.ญ.รวิภา ภูมินนท์