บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ช.กฤษณะ เพียงใจวงศ์
2. ด.ช.อัศวเทพ หมอกเหมย
3. ด.ช.เหมันต์ วงศ์วุฒิ
4. นายพัชรพล นำแปง
5. นายวุฒิชัย อินฟู
6. นายเจษฎาภรณ์ อุตุภรณ์
7. นายวิชญ์ธัชพงศ์ธนภัทร สุกใส
8. ด.ช.ศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์