บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีชมพู

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายธนสิน ประดับ
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายธัณพิสิฐ จัทร์แดง
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายธีรภัทร แผ่นเบื้อง
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายนิติภูมิ อุปคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายวรวิทย์ แก้วปา
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายเจษฏา ปัญญาสอน
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายชินวัตร เป็กธนู
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายธนกฤต มูลอัง
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายนัฐพัตร สมใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายวชิรวิทย์ มูลอัง
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชายวรพล จำปาวัน
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กชายสัตจากกาศ ภิวงศ์
พิมพ์ 0 ครั้ง