บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ช.กษิติ์เดช ทะนะใจ
2. ด.ช.ฐานพัฒน์ โพธิ์วิจิตร
3. ด.ช.ธนาพงษ์ พรมตัน
4. นายจตุรงค์ นาโพธิ์
5. นายณรงค์ฤทธิ์ ใจตรอง
6. นายธนัตถ์ ใจแปง
7. นายวุฒิชัย อินฟู
8. นายอรรถกร บุตรศาสตร์
9. นายเมธิชัย ฟุจันทร์