บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายกิตติพัฒน์ สุขคำ
2. นายชินวัตร์ เป็กธนู
3. นายณัฐเดช สุทธิแก้ว
4. นายธนกร เรือนสิทธิ์
5. นายปารเมศ ปันนิตมัย
6. นายภัคพล กันวุฒิ
7. นายภัทรพล จะติ
8. นายภูริณัฐ นายด่าน
9. นายภูวดล รักเดช
10. นายอรรถพล ธะนะหมอก