บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีชมพู

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายกันตพงศ์ กาวีละนะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายฉัตรชัย ภูษี
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายเมธานนท์ หินนก
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายกนกศักดิ์ อินสาร
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายไชยภัทร กองการ
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายนนทวัฒน์ ช่างปัด
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายต้นตราการณ์ แก้วน้อย
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายกนกศักดิ์ อินสาร
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายกิตติศักดิ์ แสงทอง
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายอนันท์ ท้าวก๋า
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นายชัชวาล โนใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง