บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : E-sports (ROV)
ประเภท : มอปลาย

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายกิตติพัฒน์ สุขคำ
2. นายปารเมศ ปันนิตมัย
3. นายธีรกานต์ ตันถา
4. นายปฎิภาน รัตนะ
5. นายภูบดินทร์ พูลพิพิศ