บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : E-sports (ROV)
ประเภท : มอต้น

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ช.จิรเมธ แซ่เต็ง
2. ด.ช.ชนม์วิศิษฎ์ คำสนิท
3. ด.ช.ศุภกร ปิจจะ
4. ด.ช.เจตนิพิฐ แสนธิ
5. ด.ช.นาวิน ทำทาน