บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ช.กฤษฎา คำแดง
2. ด.ช.กษิติ์เดช ทะนะใจ
3. ด.ช.ฐานพัฒน์ โพธิ์วิจิตร
4. ด.ช.ณภัทร ขันใจ
5. ด.ช.ณัฐนนท์ ขัติยะ
6. ด.ช.ทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ
7. ด.ช.ธนาพงษ์ พรมตัน
8. ด.ช.ปุณยวีร์ อิ่นคำ
9. ด.ช.พัรทัต คำภูเงิน
10. ด.ช.พีรภัทร สุขเกษม
11. ด.ช.ภูมินทร์ นิ่มลอย
12. ด.ช.ยุทธภูมิ พันดาว
13. ด.ช.วัฒนชัย ไกรอ่ำ
14. ด.ช.เหมันต์ วงศ์วุฒิ