บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ญ.กาญจนา โลกคำลือ
2. ด.ญ.นฤตปรียา วงศ์ใหญ่
3. ด.ญ.รุจิรา ท้าวภูธร
4. ด.ญ.จุฬารัฐชยา อุ่นหล้า
5. ด.ญ.สิริยากร คนห้วย
6. ด.ญ.มนัชญา ชัยชนะ
7. ด.ญ.ธัญชนก หน่อท้าว
8. ด.ญ.วิชญาดา ทะรินทร์
9. ด.ญ.ธัญพร บัวดี
10. น.ส.ณัฐชยา เหล็กแปลง
11. น.ส.วรัญญา ละครวงศ์
12. น.ส.สุชัญญา วิชัย
13. น.ส.สนันธชา อยู่ยอด
14. น.ส.กัญญ์วรา สีหมอก
15. น.ส.ศศิกานต์ แสนเขื่อน
16. น.ส.พสุดาโคตรมุงคุล
17. น.ส.จุฑาทิพย์ สอนแก้ว
18. น.ส.อมรลักขณา สุริยะฉาน
19. น.ส.พัชรี สารตัน
20. น.ส.อรวี เมืองเลิศ
21. น.ส.ณัฐฐินันท์ รวดเร็ว