บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายกิตติพงศ์ มีจ้อย
2. นายกิตติพัฒน์ สุขคำ
3. นายจารุกิตต์ เครือเถาว์
4. นายชินวัตร์ เป็กธนู
5. นายธนกัญจน์ ชาญวัฒนกิจ
6. นายปารเมศ ปันนิตมัย
7. นายพงศกร ชมพูภเยาว์
8. นายพีรพัฒน์ เดชสม
9. นายภัทรพล จะติ
10. นายฤชา ทะโล
11. นายศักดิธัช ศรีวิลัย
12. นายศิวกร สิ่งของ
13. นายสุริยา ขันทะพล
14. นายอรรถพล ธะนะหมอก