บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ช.ก้องภพ ใจแก้ว
2. ด.ช.กิตติพิชญ์ อุทธิยา
3. ด.ช.ติภยุทธ ก๋าใจ
4. ด.ช.ธนกฤต ปิ่นแก้ว
5. ด.ช.ธีรภัทร ลิไธสงค์
6. ด.ช.ธีรศักดิ์ ขัติสาร
7. ด.ช.นครินทร์ คำราช
8. ด.ช.นพเกล้า สารวรรณ์
9. ด.ช.ปฏิภาน ไชยนะ
10. ด.ช.พชร ยาวิชัย
11. ด.ช.ยศพล ช่างเก็บ
12. นายจตุรงค์ นาโพธิ์
13. นายจุฬารุ่ง วงศ์วุฒิ
14. นายชนม์วิศิษฐ์ คำสนิท
15. นายณรงค์ฤทธิ์ ใจตรอง
16. นายธนัตถ์ ใจแปง
17. นายนิติศาสตร์ กุลนาแปง
18. นายพัชรพล นำแปง
19. นายวุฒิชัย อินฟู
20. นายอรรถกร บุตรศาสตร์
21. นายเมธิชัย ฟุจันทร์