บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : วอลเลย์บอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีชมพู

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. ด.ช.ชัชนินทร์ พงษ์ธนานุวัฒน์ ม.2/4
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. ด.ช.นิติภูมิ อูปดำ ม.3/10
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. ด.ช.ปัณณธร พันธ์วงศ์ ม.3/10
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. ด.ช.ภูวดล ผัดธิ ม.3/8
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. ด.ช.วิชาฤทธิ์ จันธิมา ม.1/2
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. ด.ช.ศิวะศิลป์ คงวารี ม.2/4
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. ด.ช.สัตจาลาศ ภิวงศ์ ม.3/3
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. ด.ช.สิรวิชญ์ อารินเป็ง ม.1/2
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. ด.ช.สุริยา ศรีษะ ม.3/8
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. ด.ช.อดิศร ปันนารินทร์ ม.1/2
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นาย วรพล จำปาวัน ม.3/3
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นาย เจษฎา ปัญญาสอน ม.3/3
พิมพ์ 0 ครั้ง