บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

คณะสีชมพู

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวธัญจิรา บุตรดี
พิมพ์ 1 ครั้ง
2. นางสาวนันตวรรณ แสงสุก
พิมพ์ 3 ครั้ง
3. นางสาวสุพัตรา บุตรราช
พิมพ์ 1 ครั้ง
4. นางสาวสุพิชญา เรือนสิทธิ์
พิมพ์ 1 ครั้ง
5. นางสาวอนุสรา ทะนันแปง
พิมพ์ 1 ครั้ง
6. นางสาวเกวรินทร์ ประกอบศรี
พิมพ์ 2 ครั้ง
7. นางสาวเปมิกา อ่อนสี
พิมพ์ 2 ครั้ง