บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีชมพู

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายกนกศักดิ์ อินสาร
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายกันตพงษ์ กาวีละ
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายกิตติศักดิ์ แสงทอง
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายฉัตรชัย ภูษี
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายชัชวาล โนใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายธราวิชญ์ วงศ์ใหญ่
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายนนทวัฒน์ ช่างปัด
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายพศวัฒน์ แก้วฟู
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายวิษณุ มณีสว่าง
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายอนันท์ ท้าวก๋า
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นายอภิสิทธิ์ กันทะเนตร
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นายอมรเทพ เงินฝรั่ง
พิมพ์ 1 ครั้ง
13. นายเมธานนท์ หินนก
พิมพ์ 1 ครั้ง
14. นายไชยภัทร กองการ
พิมพ์ 0 ครั้ง