บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีชมพู

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายชยุต ปลายหาญ
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายฐิรพงศ์ รักษาภักดี
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายธนสิน ประดับ
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายธัณพิสิฐ จัทร์แดง
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายธิติพนธ์ บุญรัตนพฤทธิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายธีรภัทร์ แผ่นเบื้อง
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายนิติภูมิ อูปคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายปํณณธร พันธ์วงศ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายพงศกร ชมภูพเยาว์
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายรัชชานนท์ เพชราช
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นายวรพล จำปาวัน
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นายวรวิทย์ แก้วปา
พิมพ์ 0 ครั้ง
13. นายวริรวิทย์ มูลอัง
พิมพ์ 0 ครั้ง
14. นายวิศววิท เชื้อน่วม
พิมพ์ 0 ครั้ง
15. นายสุริยา ศรีหะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
16. นายเจศฏา ปัญญาสอน
พิมพ์ 0 ครั้ง
17. เด็กชายธนกฤต มูลอัง
พิมพ์ 0 ครั้ง
18. เด็กชายสัตจากาศ ภิวงศ์
พิมพ์ 0 ครั้ง