บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : กรีฑา (ลู่, ลาน)
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วิ่ง 60 เมตร

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงกานต์ติมา ไฝเอ้ย
พิมพ์ 3 ครั้ง