บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : กรีฑา (ลู่, ลาน)
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน(ชาย) ประเภท วิ่ง 4X100 เมตร

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายเจษฏาภรณ์ คิดดี
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายปฏิภาณ เครืออ้อย
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายธรีภัทร ชาติงูเหลือม
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายภูมิหไท ไชยจันดี
พิมพ์ 0 ครั้ง