บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายณัฐวัฒน์ ปันศักดิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายภาสกร พุทธเนตร
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายวรากร ทะระมา
พิมพ์ 1 ครั้ง
4. นายศิวาพัชร์ วัชรภินันท์พล
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายวรเมธ สยาม
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายเจตนา อยู่เกียรติกุล
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายสพล ไมตรีนฤมล
พิมพ์ 1 ครั้ง
8. นายปรัชญา สมโน
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายณัฐกิตติ์ พันธิ์สวัสดิ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายคัมภีรภาพ ปุระตา
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นายธวัชชัย คำเเดง
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นายกรวิชญ์ อนันต์สิริวุฒิ
พิมพ์ 0 ครั้ง