บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวสร้อยระย้า เต่านันท์
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นางสาวพรรวษา บุญทิพย์
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นางสาวพัชรี ญาติมาก
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นางสาวสุภาวิณี ไชยบุญเรือง
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นางสาวรมรย์วินท์ เจริญสุข
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นางสาวสุดารัตน์ นันต๊ะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นางสาววนัชพร อรินทร
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นางสาวจุฑาทิพย์ ทะตา
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นางสาววันวิสาข์ คำวัง
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นางสาวชลิตา เจ้าส่ง
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นางสาวสุดารัตน์ รักแม่
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นางสาวสุภามาศ ทองสุข
พิมพ์ 0 ครั้ง