บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตซอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายชินวัฒน์ นาเมืองรัก
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายกรกฤต ยอกเเก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์ บัวละวงค์
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ลือชัย
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายปรวัฒน์ ธนะวงศ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายสุรกิจ ลือเมือง
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายณัฐพัฒน์ ถาเปียง
พิมพ์ 2 ครั้ง
8. เด็กชายณัฐพนน์ ยอดดี
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายติณณภพ กุณาพรหม
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายกรวิชญ์ อนันต์สิริวุฒิ
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชายวิสิทธิ์ศักดิ์ พุฒด้วง
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กชายวทัญยู ละครวงษ์
พิมพ์ 0 ครั้ง