บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)

คณะชมพู

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายกฤตเมธ ก๋าคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายธนัยนนญ์ สุทธิประจักษ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายนิติภูมิ ธะนะวงศ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายภาณุพงษ์ สมยอง
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายภูริกิติ์ ภูติโส
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายรุ่งโรจน์ คำมูล
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายวีรวุฒิ แปงถา
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายธนพล ไกลถิ่น
พิมพ์ 0 ครั้ง