บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ชาย)

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายสมภพ กันทะมิตร
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายนรภัทร อนารักษ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายอัครเดช นันตาชัยวุฒิ
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายนาวิน แก้วกระจ่าง
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายภานุศักดิ์ ทวีสุข
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายกิตติภพ บุรีเเก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายภานุพงษ์ วงศ์ราช
พิมพ์ 0 ครั้ง