บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวมณฑิญา สีใจมา
พิมพ์ 1 ครั้ง
2. นางสาววนัชพร อรินทร
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ทะตา
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นางสาววันวิสาข์ คำวัง
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นางสาวพรรวษา บุญทิพย์
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นางสาวอภิญญา พิบูลย์บท
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นางสาวเบญจวรรณ์ บริบูรณ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นางสาวภัททิยา อาจอาษา
พิมพ์ 1 ครั้ง
9. นางสาวสร้อยระย้า เต่านันท์
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นางสาวศศิกานต์ กันติ๊บ
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นางสาววรวรรณ ถุงคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นางสาววรนุช ศรีสุข
พิมพ์ 0 ครั้ง
13. เด็กหญิงณัฐวดี เป็กธนู
พิมพ์ 0 ครั้ง
14. นางสาวกฤติยา สัมมาปฏิบัติ
พิมพ์ 0 ครั้ง
15. นางสาวปิยธิดา สวัสดี
พิมพ์ 0 ครั้ง
16. นางสาวสิรีธร จันทร์จม
พิมพ์ 0 ครั้ง
17. เด็กหญิงรฐพิชญ์ ตันติ๊บ
พิมพ์ 0 ครั้ง
18. เด็กหญิงอภิชญา ขันคำนันต๊ะ
พิมพ์ 0 ครั้ง
19. เด็กหญิงเสาวคนธ์ แสนคำวัง
พิมพ์ 0 ครั้ง
20. นางสาวสุภาวินี ไชยบุญเรือง
พิมพ์ 0 ครั้ง
21. นางสาวอริสรา มะโนวรรณ
พิมพ์ 0 ครั้ง
22. เด็กหญิงณัฐพร เกษรจำปา
พิมพ์ 0 ครั้ง
23. เด็กหญิงฟาริดา อุตะมะ
พิมพ์ 0 ครั้ง