บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายชัยนันท์ จำปา
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. เด็กชายดนุนัย ใคร่นุ่นนา
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชายธนภพ อุทธิยา
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชายธนวัฒน์ เทพคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชายธราธร ขัดผัด
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชายนัทพงษ์ แก้วกันใจ
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชายปิยพนธ์ คำราช
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชายรชต กิจสุภา
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชายวุฒิชัย ขระสูงเนิน
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. เด็กชายโชคชัย แทนคอน
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. เด็กชายธนวัฒน์ เทพคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. เด็กชายวุฒิชัย ประสูงเนิน
พิมพ์ 0 ครั้ง