บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : กรีฑา (ลู่, ลาน)
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท ทุ่มน้ำหนัก

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายภูเบศ เเสงเเก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายฉันตรมงคล รักตน
พิมพ์ 0 ครั้ง