บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : บาสเกตบอล
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วงศ์วาท
พิมพ์ 2 ครั้ง
2. เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญยงค์รัตน์
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. เด็กชาย ประทาน วงศ์เวียน
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. เด็กชาย พงษ์เพชร ชินคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. เด็กชาย ภาคภูมิ ไชยนันธ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. เด็กชาย วีระศักดิ์ ช่างปัด
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. เด็กชาย อนันดา ปละติ
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. เด็กชาย เทียนมงคล ศรีนวล
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. เด็กชาย โชคทวี แก่นท้าว
พิมพ์ 0 ครั้ง