บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : ฟุตบอล
ประเภท : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

คณะสีม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายสรยา เสาวพงษ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายณัฐวัตร ปละสอน
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายธรณิศร ทิพย์ปัญญา
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายธนพัฒน์ พรมไชย
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายนาถวัฒน์ ช่างเก็บ
พิมพ์ 0 ครั้ง
6. นายคุณานนท์ ลำมะวงค์
พิมพ์ 0 ครั้ง
7. นายภควัต ชัยดี
พิมพ์ 0 ครั้ง
8. นายพนธกร ช่างปัด
พิมพ์ 0 ครั้ง
9. นายนนทสิต เถาวัลย์
พิมพ์ 0 ครั้ง
10. นายอรรถพงศ์ ทะระมา
พิมพ์ 0 ครั้ง
11. นายวชิรวิทย์ สติมั่น
พิมพ์ 0 ครั้ง
12. นายสถาพร ไชยเป็ง
พิมพ์ 0 ครั้ง
13. นายณัฐพงศ์ แก้วนันท์
พิมพ์ 0 ครั้ง
14. นายนรวิทญ์ หลักคำ
พิมพ์ 0 ครั้ง
15. นายเอกประวี แสนสาร
พิมพ์ 0 ครั้ง
16. นายอรรถพล พลวงษ์
พิมพ์ 0 ครั้ง
17. นายกันตภณ ราชบัณฑิตย์
พิมพ์ 0 ครั้ง
18. นายภูมิพัฒน์ ศิริวรรณ
พิมพ์ 0 ครั้ง