บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ผู้นำเชียร์/เชียร์ลีดเดอร์
ประเภท : ผู้นำเชียร์(หรีดเดอร์)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายณัฐพนธ์ พรมวงค์
2. นางสาวธนัทฌาพร มารมย์
3. นางสาววชิรญาณ์ หว่อง
4. นางสาวญารินดา พรมมา
5. นายรณชัย พูลเณร
6. นางสาววรรณภา สุขกลิ่น
7. นางสาวพรทิพย์ ถาเปียง
8. นางสาวจิรัชญา อุดสอน
9. นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์
10. นางสาวสุดารัตน์ เนตรนี
11. นางสาวประดับพร พรหมเสน
12. นางสาวนุสบา บุญลือ
13. นายสมปฏิภัทธ์ เมืองอินทร์
14. นายสหณัฏฐ์ จันธิมา
15. นายสิทธิศักดิ์ ทายะนะ
16. นายอดิศร หลวงแก้ว
17. นายคุณานนท์ คงธนวิโรจน์
18. นายกรกช ซิ่ม
19. นายธีระภัทร แสนธิ
20. นายณัฐวุฒิ ชัยดี
21. นายฉัตรมงคล รักตน