บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 100 เมตร

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายชัยนรงค์ วงฟู