บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

  ชนิด : กรีฑา (ลู่, ลาน)
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท กระโดดไกล

คณะสีแสด

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายสิรวิชญ์ ปอใจ
พิมพ์ 2 ครั้ง