บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวณัชชา โชติบุญ
2. นางสาวรัตนวลี ขันทองคำ
3. นางสาวเมธีรา พิมพ์โพชา