บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายศรชัย ติ๊บเหล็ก
2. นายเรืองวิทย์ นามนาย
3. นายปสุตา ทิวาพัฒน์
4. นายณัฐพัฒน์ พระสว่าง