บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงอาจารียา ปกครองบ้าน
2. เด็กหญิงฐิติกานต์ ลำสาร
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย หล่ายนาสาร
4. เด็กหญิงอริศรา อ่อนหวาน