บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : กีฑา
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภท วื่ง 4X100 เมตร

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายอภิวิชญ์ ไฝขัน
2. เด็กชายพัสกร วรรณสอน
3. เด็กชายดนุสรณ์ พิละไพร
4. เด็กชายจักรรินทร์ พรมสี