บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หญิง)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงอาจารียา ปกครองบ้าน
2. เด็กหญิงเยาวรัตน์ สารพัฒน์
3. เด็กหญิงฐิติกานต์ ลำสาร
4. เด็กหญิงจิรันธนิน แสงโยจารย์