บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายชัยพัทธ์ จินณรักษ์
2. เด็กชายราเมศวร์ น้อยก้อม
3. เด็กชายชนาเทพ พระจันทร์
4. เด็กชายภูมิพร้อม จอมป้อ
5. เด็กชายรัชชานนท์ กาใจ
6. เด็กชายอภิวิชญ์ จิตสงคราม