บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวกฤติยานัน กันปลา
2. นางสาวกัลยากร จินณรักษ์
3. นางสาวกิติญาดา รัตนะ
4. นางสาวขวัญฤทัย คำทา
5. นางสาวรฐพิชญ์ ตันติ๊บ