บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายกิตติวรา ใจหาญ
2. เด็กชายพีระพัฒน์ พึ่งชื่น
3. เด็กชายกิตติภพ บุรีแก้ว
4. เด็กชายอัครเดช นันตาชัยวุฒิ
5. เด็กชายภานุพงษ์ วงศ์ราช