บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ตะกร้อ
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงปาณิสรา ปัญจะภักษ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ ไชโย
3. เด็กหญิงจินตนา อุ่นแสง