บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภททีม

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงณัฐวดี หลวงจินา
2. เด็กหญิงวิชญาพร เชื่อน่วม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เขียวสุทธิ
4. เด็กหญิงกชนิกา พรชัย