บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภททีม

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายธนโชติ บุญเรือง
2. เด็กชายปณต วงศ์ใหญ่
3. เด็กชายภูมิพร้อม จอมป้อ