บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภททีม

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นางสาวสุพิชญา เล่าสกุล
2. นางสาวบัญฑิตา ไชยบุณเรือง
3. นางสาวอภิชญา ขันคำนันต๊ะ