บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภททีม

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายกรกฤต ยอดแก้ว
พิมพ์ 0 ครั้ง
2. นายประเดิมชัย อินปั๋น
พิมพ์ 0 ครั้ง
3. นายภูมิผไท ไชยจันทร์ดี
พิมพ์ 0 ครั้ง
4. นายเจษฏาพร คิดดี
พิมพ์ 0 ครั้ง
5. นายวิวัตร ปนทะรังษี
พิมพ์ 0 ครั้ง