บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภททีม

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายยงยุทธ แซ่หวัง
2. นายษมากร ขันไชยวงศ์
3. นายนรภัทร วะนารักษ์