บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย) ประเภทคู่

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กชายยงยุทธ แซ่หวัง
2. เด็กชายษมากร ขันไชยวงค์
3. เด็กชายนรภัทร วนารักษ์