บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : เปตอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) ประเภทคู่

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. นายนราวิชญ์ ไชยวิชิต
2. นายนพรัตน์ กันไชย