บัญชีรายชื่อนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

  ชนิด : ปิงปอง
ประเภท : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทคู่หญิง

คณะม่วง

ที่ ชื่อ-นามสกุล เกียรติบัตร
1. เด็กหญิงณัชวรินทร์ ฐานะกอง
2. เด็กหญิงณัฐสรัญญา ศรีวิเชียร